Algemene GebruiksvoorwaardenI Algemene Gebruiksvoorwaarden

1. Welkom bij Amatore!

Welkom bij www.amatore.nl (de “Website”) en hartelijk dank voor uw bezoek.

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 1 juni 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Amatore.nl (de “Website”) (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Amatore worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Amatore aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Amatore raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Amatore kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

2. Bescherming van uw privacy
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

3. Minderjarigen
De diensten van Amatore zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Adverteerders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Amatore. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Amatore is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Amatore daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Voeg les toe’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Amatore daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

5. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Amatore. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Amatore verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u dit te laten weten via team@amatore.nl met als onderwerp ‘’melding beledigende inhoud’’.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.
Amatore kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Amatore kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Amatore of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Amatore kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

Amatore kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Amatore binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

6. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

7. Beperking aansprakelijkheid Amatore
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

(i) gebruik van de diensten van Amatore;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Amatore of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Amatore heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

8. Wijzigingen van de diensten en de Website
Amatore kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

9. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Amatore heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

10. Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van Amatore kunt u indienen door middel van het een mail met als onderwerp ‘’klachten over dienstverlening’’ te sturen naar team@amatore.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

11. Overige bepalingen
Amatore B.V. (“Amatore”) is gevestigd aan Gedempt Hamerkanaal 139, 1021KP te Amsterdam. Amatore heeft telefoonnummer 06-11565465, BTW nummer 856484623B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66294444.

Amatore kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Amatore zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Amatore gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Amatore zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Amatore (anders dan inzake inbreuk makende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Amatore B.V., Gedempt Hamerkanaal 139, 1021KP te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.
Amatore is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Amatore over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Amatore B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Amatore en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Amatore zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

II Regels voor het plaatsen van advertenties

1. Amatore is een advertentieplatform

Amatore is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.

Amatore is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

2. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website

2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

2.2 Het opmaken van een Advertentie:

a. In iedere Advertentie voor diensten mag maar één concrete dienst worden aangeboden of worden gezocht.

b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.

c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.

d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde dienst te plaatsen.

e. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.

b. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.

c. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een externe website.

d. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden dienst.

e. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

f. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

a. Het is niet toegestaan om een dienst in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of

(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.

c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product (denk bijvoorbeeld aan het merk van een piano) of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Amatore Docenten Profiel
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop ‘voeg les toe’ op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.

Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Amatore en Adverteerder

a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Voeg les toe’ een Advertentie aanmaken.

b. Amatore bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in ons Privacybeleid. Door middel van het sturen van een email kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van de advertentietitel deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 365 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.

4. Ontbindingsrecht

4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Amatore of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra Amatore de Advertentie plaatst.

4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan Amatore een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Amatore geleverde diensten

4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal Amatore de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

5. Melden van illegale of inbreuk makende Advertenties aan Amatore

5.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden worden per mail ingediend met als onderwerp ‘’Melding inbreuk advertenties’’ naar team@amatore.nl.

5.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

a. Het “Melden van inbreuk” bij Amatore is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden diensten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door te mailen naar team@amatore.nl met als onderwerp ‘’Melding inbreuk advertenties’’ met een uitleg van de inbreuk. Als de inbreuk juist en volledig is en door Amatore is ontvangen, zal de betreffende advertentie worden verwijderd.

6. Wij geven geen garanties

6.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerder om diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om de diensten af te nemen. Amatore geeft daarover geen garantie.

6.2. Amatore kan u ook niet garanderen dat de diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

7. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Amatore

7.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Amatore voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;

(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten (van derden); en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product of dienst.

7.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Amatore zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

8. Wijzigingen

8.1. Amatore kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

8.2. Amatore kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen.

9. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

9.1. Amatore kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals onze sociale media kanalen, websites van derden, in gedrukte media of op televisie.

9.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrek je Amatore automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Je garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.

9.3. Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

9.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

9 .5. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Amatore heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

Klik hier voor de pdf versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

 

schrijf je in voor onze nieuwsbrief